Gyoza

$10

5 pieces pan fried homemade crab dumplings